Общи условия и
Политика за защита на
личните данни

Общи условия за ползване на сайта www.dayanshaer.com

При разногласия и възникнал спор, потребителят може да отнесе спора за алтернативно решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya , както и да подаде жалба на Интернет страницата за онлайн решаване на спорове ОРС ) https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

 1. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ТЪРГОВЕЦЪТ, който предоставя стоки в сайта www.dayanshaer.com и потребителите/клиентите.

Други понятия и наименования:

Потребител: Всяко едно физическо или юридическо лице, извършило поръчка на стока или услуга от сайта www.dayanshaer.com чрез техническите средства ( форми за поръчка ) на страницата.

Лични данни: Всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

Обработване на лични данни: Всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

Субект на лични данни: Всяко физическо лице, чиито Лични данни се обработват.

 1. ЦЕНИ

Цените, посочени в сайта включват цената на всеки от продуктите с ДДС и за в български лева.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Ползвателите използват предимно www.dayanshaer.com, за да сключват договори за дистанционна покупко-продажба. Договорът се сключва на български език. В него ползвателя представлява съгласие с настоящите Общи условия, достъпни на сайта.

Този договор се счита за сключен от момента на извършване на поръчка на Ползвателя в страницата и подстраниците на dayanshaer.com. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, dayanshaer.com изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства – зареждане на страница, която потвърждава направената поръчка и електронно съобщение на е-мейл-а на Ползвателя.

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

Избиране на една или повече от предлаганите стоки на dayanshaer.com;

Попълване на формата за поръчка и предоставяне на данни за извършване на доставката; Потвърждение на поръчката;

 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Клиентът има право да разглежда стоките посочени в сайта и след попълване на данните си, да поръча желаното от магазина на dayanshaer.com

Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата. Плащането се извършва чрез наложен платеж на избраната куриерска фирма.

Всеки потребител, независимо дали е клиент на сайта, се задължава да спазва следните условия:

 • Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси като право на собственост и други.
 • Да спазва българското законодателство, приложимите закони, правила на морала и добрите нрави.
 • Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин софтуер, компютърни програми, файлове, приложени или други материали, съдържащи компютърни вируси.
 • Да не извършва злоумишлени действия.
 • Да обезщети ТЪРГОВЕЦА за претърпени вреди и пропуснати ползи.
 • Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка до дома или офис на Еконт, както и електронен адрес, да плати цената на стоката и разходите по доставката, когато същата не е безплатна.
 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
 • Търговецът събира и може да използва информацията от сайта, единствено за цели, съобразени с българското законодателство.
 • Търговецът след получава на плащането се задължава да прехвърли на клиента закупената стока.
 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ
  (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.
  (2) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
 2. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679, актуализирахме нашата политика за защита на личните данни, за да гарантираме максимално добра и защитена обработка на вашите данни.
Поради тази причина вземаме всички нужни мерки по отношение на сигурността, за да можете Вие да се чувствате защитени, когато посещавате и поръчвате онлайн от www.dayanshaer.com. Тези мерки се прилагат при посещение и извършване на поръчка, както и по отношение на всички данни, които ни предоставяте в процеса на комуникация с нас.
Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на посетителите и потребители на www.dayanshaer.com и е неразделна част от Общите условия за ползване от физически лица – крайни потребители на сайта. В случай че не сте съгласни с Общите условията, няма възможност да използвате сайта и услугите и продуктите предлагани в него. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

С приемането на настоящите Oбщи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Даян Шаер/www.dayanshaer.com и упълномощени от него трети лица за целите на коректното изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчани стоки или услуги.

Настоящата политика на сайта е да събира лична информация в различни ситуации. Поради това ние също много внимателно третираме цялата лична информация по конфиденциален и сигурен начин. В тази политика можете да прочетете повече за указанията как третираме личната информация, която събираме, когато използвате нашия уеб сайт, да се регистрирате за нашия бюлетин (електронна поща), да поръчате стока и сключите договор за продажба от разстояние с нас или да се свържете с нас в нашия уеб сайт, социални мрежи или имейл.

Събирането и обработването на личните данни на посетителите и клиентите става на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното:

-Изрично получено съгласие на посетителите поръчващи продукти онлайн;
-Изрично получено съгласие за бисквитки (cookies). Виж Политика на Бисквитките по-долу в документа.
-Кой е администраторът на данни?

Съгласно приложимия закон за личните данни Даян Шаер се счита за администратор на лични данни във връзка с личната информация, която ни предоставяте.

Важно е да знаете, че:
Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в настоящия документ, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни е доброволно, с оглед на посещаването и извършването на онлайн поръчки от уеб страницата www.dayanshaer.com. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите Лични данни за посещение или извършване на онлайн поръчки от нашия сайт би означавал отказ да използвате съответните услуги или да извършвате онлайн поръчки.

Лични данни, които се събират и обработват. Видове Субекти на лични данни, Категории обработвани данни, Цели на обработването, Срок на съхранение.

При обработването на лични данни dayanshaer.com спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679. Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Информация, която Вие предоставяте:

Вие сами решавате дали и как да използвате сайта www.dayanshaer.com и продуктите представени в него. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната услуга, дистанционна продажба, доставка на продукт или част от нея.
Според начина, по който лицата използват страницата и предоставяните от нея услуги и продукти, те спадат в следните категории, изброени по-долу. В зависимост от тях, данните на Субектите се обработват в отделни Регистри на лични данни, като при всеки от тях обработването може да включва различни видове данни, цели и основания, срокове за съхранение, мерки за защита и други.

Едно и също лице може да попада едновременно в повече от едно от изброените подразделения. Например, всеки Посетител може да бъде и Потребител-купувач освен това е и абониран потребител за получаване на търговски съобщения и новини.

Категория 1: Посетители:

Посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си домейна www.dayanshaer.com, или посещава различни негови секции и подстраници (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт или ресурс).

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Онлайн идентификатори, съхранени в локални бисквитки (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; Данни за местонахождение, посочвани от посетителя; Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от субекта в Платформата; Информация за вида на използвания браузър/устройство.

Цели на обработването:

Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на уебсайта; Преброяване на посетителите и анализ на посещаемостта на страницата; Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.

Категория 2: Абонати за E-mail известия:

E-mail абонат е всеки Посетител, който е извършил абониране за автоматичен електронен e-mail бюлетин на страницата www.dayanshaer.com, за получаване на писма по e-mail, съдържащи различни единици информация: търговски предложения, новини и други. Електронният e-mail бюлетин се изпраща директно от Администратора, без използване на външни посреднически услуги.

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, E-mail адрес, Преференции на абоната относно предмета на абонамента му (интерес към категории продукти и новини и други настройки), Информация за използвания браузър/устройство.

Цели на обработването: Осигуряване на възможност и обслужване на електронни абонаменти (e-mail бюлетини), за които посетители изрично и самостоятелно се записват (абонират) – за получаване по e-mail на търговски предложения и други.

Срок за съхранение: 1 година или до 1 месец след прекратяване на абонамента от страна на абоната или от страна на Администратора.

Правно основание за обработването: Изрично съгласие за включване в списък с получатели (абониране за e-mail бюлетин).

Категория 3: Потребители-купувачи:

Потребител-купувач е всеки Посетител, който чрез техническите средства на страницата (форми за поръчка) www.dayanshaer.com извърши (или заяви извършването на) сключване на Договор за покупко-продажба, с цел закупуването от разстояние на продукти или услуги предлагани на страницата. Чрез попълване на формата за поръчка, и отмятането на кутийката за изрично съгласие за обработка на лични данни, Клиентите декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и обработвани за целите на настоящите Общи Условия.

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, Адрес, Телефонен номер, E-mail адрес и данни за фактура когато потребителя желае да получи такава.

Цели на обработването: Осигуряване на възможност за извършване на покупки чрез страницата dayanshaer.com чрез сключване на договор за дистанционна продажба и доставяне на съответните закупени продукти или услуги.

ВАЖНО! Данните които са предоставили потребителите се използват единствено и само с цел доставка на поръчки направени онлайн на потребителя.

Право на коригиране. Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

Право на изтриване. Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.
Право на ограничаване във връзка с обработването на данни. Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

Право на преносимост на данните. Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.
Право на оттегляне на съгласие. Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му. При услуги като абонамент за търговски съобщения по имейл, абонирането за които става на базата на Вашето изрично желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).
Право на възражение. Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.
Право на жалба до надзорен орган. Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2,
тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

 1. ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТИ

Настоящият документ е неизменна част от Общите условия за ползване на сайта www.dayanshaer.com За да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и най-доброто обслужване, когато посещавате уебсайта ни, ние използваме т.нар. бисквитки (cookies). Те ни помагат да Ви осигурим персонализирано и максимално лесно преживяване при използване на услугите ни, да ги подобряваме и да Ви предоставяме по-релевантно съдържание.

Kaквo пpeдcтaвлявaт биcквиткитe?

Бисквитките (HTTP Cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът може да запише на Вашето устройство/браузър, когато посещавате сайта. При следващо посещение на страница на сайта, браузърът изпраща обратно към сървъра информацията в така създадените бисквитки. Бисквитките са важен компонент за коректното функциониране на почти всеки сайт в интернет.

Те са алфанумерични идентификационни знаци, които ние предаваме на твърдия диск на Вашия компютър с помощта на уеб браузъра Ви. Много процеси в електронната търговия не биха могли да бъдат реализирани без тази техника. Например, по правило, виртуалната количка при онлайн пазаруване се осъществява с Cookies.

Зa кaквo ce изпoлзвaт биcквиткитe?

Биcквиткитe ce изпoлзвaт зa aдaптиpaнe cъдъpжaниeтo нa yeб caйта към пpeдпoчитaниятa нa индивидyaлния пoтpeбитeл и oптимизиpaнe paбoтaтa c oпpeдeлeния yeб caйт. Изпoлзвaт ce oщe зa изгoтвянeтo нa aнoнимнa oбщa cтaтиcтикa, кoятo ни пoмaгa дa paзбepeм кaк пoтpeбитeлят paбoти c yeб caйтoвeтe, кoeтo пoмaгa зa пoдoбpявaнeтo нa тяxнaтa cтpyктypa и cъдъpжaниe, кaтo в cъщoтo вpeмe нямa дocтъп дo личнaтa пoтpeбитeлcкa инфopмaция.

Kaкви биcквитки изпoлзвaмe?

Изпoлзвaмe двa видa биcквитки – Вpeмeнни и фикcиpaни.

ВРЕМЕННИ БИСКВИТКИ:

Това ca вpeмeнни фaйлoвe, кoитo ce гeнepиpaт в кoмпютъpa нa пoтpeбитeля, дoкaтo тoй нe излeзe oт yeб caйтa или нe зaтвopи дaдeнaтa aпликaция (yeб бpayзъp). Тези функционални бисквитки се съхраняват временно на вашето устройство. Този вид бисквитки са жизнено важни и необходими за работата на сайта ни. Използваме ги, за да обработим Вашите поръчки и да осигурим максимално добро изобразяване на уеб страницата.

ФИКСИРАНИ БИСКВИТКИ (за определен период от време):

Този вид бисквитки използваме, за да анализираме представянето на сайта ни и как потребителите ни го използват. Това ни позволява да персонализираме предлаганото съдържание и бързо да идентифицираме и отстраняваме различни проблеми. Тези бисквитки не съдържат информация, свързана с личните данни. Те не съхраняват информация за имена, електронни адреси, IP-адреси и др. Не се създава индивидуален профил на Вашия начин на ползване на магазина. Периодът, за който се използват този вид бисквитки е до 1 (една) година.

Кой друг има достъп до бисквитките, използвани от сайта ни?

Както много компании, ние използваме Google Analytics, за да наблюдаваме трафика на нашите сайтове. Също така, когато използвате бутоните към социалните мрежи (например Фейсбук), социалната мрежа, която е създала този бутон ще запамети това ваше действие. Може да използваме бисквитки на трети страни, които да ни помогнат, за да извършваме търговската си дейност, за да проучим пазара, за да следим статуса на поръчките и за подобряване на функционалностите на сайта ни.

Използвайки сайта www.dayanshaer.com и натискайки на бутона Съгласен съм от известието за ползване на бисквитки (cookies), потребителят дава съгласието си да използваме и съхраняваме бисквитки на неговото устройство и да предоставяме такива на трети страни, за да можем да осигурим достъп до сайта си и електронните услуги, които той предоставя, за следене на продажбени данни и посещаемост на сайта.

Ние и нашите доставчици на услуги можем да използваме следните видове бисквитки

Бисквитки на трети страни, с цел преброяване на посещаемостта

Използваме няколко външни услуги, които също могат да създават бисквитки в браузъра Ви. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от нас. Информацията в тях е анонимизирана. Предназначението е на тези външни услуги е да преброяват анонимно статистическа информация за посещаемостта на сайта ни, за да можем да следим ефективността на услугите ни и да ги подобряваме. Тези външни услуги за преброяване са:

Google Analytics § GoogleTag Manager:

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб-анализи на Google Inc. (Google). Google Analytics използва така наречените бисквитки, текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и осъществяват анализа на употребата на сайта. Събраната с бисквитките информация за Вашата употреба на сайта по правило се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В случаи на активиране на IP-анонимизацията за тази уеб страница, Вашият IP-адрес се съкращава предварително от Google в рамките на държавите-членки на ЕС и на други държави, ратифицирали договора за Европейската икономическа зона. Вашият пълен IP-адрес се предава само в извънредни случаи на сървър в САЩ , където се съкращава. Google използва тези данни по поръчка на собственика на този уебсайт, за да анализира Вашия начин на ползване, за да подготви доклади за активността в уебсайта и за да изпълни други възложени му от собственика услуги, свързани с използването на сайта и на интернет. Препратеният от Вашия браузър в рамките на Google Analytics IP-адрес не се свързва с други данни на Google. Вие можете да предотвратите запаметяването на бисквитки посредством съответната настройка в софтуера на Вашия браузър. Информираме Ви, че в този случай евентуално няма да можете да използвате в пълен обхват всички функции на този уеб сайт.

Вие можете също така да предотвратите предаването на създадените с бисквитките, свързани с Вашето ползване на сайта данни (в т. ч. Вашия IP-адрес) на Google, както и обработката на тези данни от Google, като свалите и инсталирате съответната приставка за Вашия браузър.

Бисквитки на трети страни, с рекламни цели:

Използваме няколко външни услуги – рекламни мрежи, които също могат да създават бисквитки в браузъра Ви. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от нас. Информацията в тях е анонимизирана. Предназначението е на тези външни услуги е да осигурят възможности за извършване на рекламни кампании. Външните услуги могат да използват бисквитки с цел идентифициране и персонализация на реклами към платформата ни във външни сайтове и услуги. Такива външни рекламни платформи са:

 • Google AdWords;
 • Facebook Ads;
 • AdWise
 • Etarget;
 • Httpool;
 • Easyads.

Google Ads:
Сайтът използва Google Remarketing, услуга на Google за публикуване на обяви в интернет. За тази цел се събира информация в анонимизирана форма за Вашето поведение по време на сърфирането Ви в нашата уеб страница и се съхранява в компютъра Ви с помощта на бисквитки-текстови файлове. На база на информацията, събрана в бисквитките, други фирми, включително Google, показват реклами на техните сайтове в интернет. Можете да деактивирате това използване на бисквитки от Google, като кликнете на следния линк: Google линк за уреждане на заявки. Още информация относно тази технология на Google може да намерите тук Google наредби за защита на личните данни .

Изтpивaнe нa биcквитки

Във всеки един момент може да оттеглите съгласието си за съхраняване на бисквитки, както и да ги изтриете. Всички съвременни браузъри предоставят възможност да спрете съхраняването на бисквитки като за целта може да направите съответните настройки в браузъра. Ако регистриран потребител реши да спре съхраняването на бисквитки, той може да няма достъп или да не може да се възползва в пълен обем от функционалностите на www.dayanshaer.com

Пo пpaвилo aпликaциитe, изпoлзвaни зa cъpфиpaнe в yeб caйтoвe, пoзвoлявaт зaпaзвaнeтo нa биcквитки пo пoдpaзбиpaнe. Taзи нacтpoйкa мoжe дa бъдe пpoмeнeнa тaкa, чe aвтoмaтичнoтo зaпaмeтявaнe нa биcквитки дa бъдe блoкиpaнo в yeб бpayзъpa или пoтpeбитeлят дa бъдe инфopмиpaн вceки път, пpeди биcквиткитe дa бъдaт зaпaмeтeни нa кoмпютъpa. Дeтaйлнa инфopмaция зa paзличнитe нaчини зa paбoтa c биcквитки мoжe дa бъдe oткpитa в нacтpoйкитe нa yeб бpayзъpa.

Можете да деактивирате запаметяването на бисквитки от Вашия браузър, можете да го ограничите за определени сайтове или така да настроите браузъра си, че да Ви уведомява, веднага щом някоя бисквитка бъде изпратена. По всяко време можете да изтриете бисквитките от твърдия диск на компютъра. Повече информация за това, как да настроите браузъра си по отношение на бисквитките можете да намерите в полето Help на Вашия браузър.

В случай че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквити от конкретен или от всички сайтове. Повече за това можете да научите на www.aboutcookies.org.

Можете сами да изберете дали да приемате бисквитките или не, както и какъв вид бисквитки бихте искали да приемате, по следните начини:

Настройки чрез Вашия браузър.Можете изрично да забранявате или ограничавате бисквитките чрез настройките на Вашия уеб браузър. Всеки съвременен уеб браузър (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari, Opera и т.н.) дава възможности за:

 • настройки за приемането на бисквитки – забраняване и разрешаване (както цялостно, така и по сайтове);
 • преглеждане на създадените бисквитки;
  • изтриване на създадени бисквитки.
  Важно е да имате предвид, че деактивирането на функциите за бисквитки в браузъра може да доведе до невъзможност да използвате услугите ни, тъй като без задължителните бисквитки платформата ни не може да изпълнява основните си функции.

Настройки чрез външни инструменти:

Инструмент на Google, под формата на приставка към браузъра, чрез който можете лесно да забраните Ваши данни да бъдат ползвани от услугата Google Analytics, която е често използвана от множество сайтове за преброяване на посещения и статистическа информация. Google Analytics Opt-out Browser Add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Инструменти, чрез които можете да проверите статуса и да поставите изрична забрана на голям брой рекламни платформи да ползват Ваши данни във връзка с таргетиране и персонализиране на рекламa:
– https://optout.aboutads.info/
– http://www.youronlinechoices.com/bg/%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80
Настройки в платформата на Google относно бисквитки, създавани и управлявани от тяхна страна с рекламни цели: https://adssettings.google.com/authenticated.
Настройки в платформата на Facebook относно бисквитки, създавани и управлявани от тяхна страна с рекламни цели: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Промени в политиката за бисквитките:

Всички евентуални бъдещи промени в нашата Политика за бисквитки ще бъдат публикувани на тази страница. Ако имате въпроси, коментари или искания, свързани с тази Политика за бисквитките, можете да се свържете с нас на …

Други полезни връзки:

Повече информация за бисквитките, начина им на работа, както и инструкции за настройки на браузърите, можете да намерите тук:
– Wikipedia: https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP-бисквитка
– AboutCookies: https://www.aboutcookies.org/
Повече информация за поведенческата реклама и защитата на личните данни в интернет можете да намерите на следния адрес: http://www.youronlinechoices.com/bg/

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

(1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от www.dayanshaer.com/ Даян Шаер , за което последният ще уведоми всички Ползватели на страницата.

(2) Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Дата на последна актуализация на Общи условия, Политика за лични данни и Политика за бисквити: 23 май 2018

Социални мрежи
Е-Бюлетин

За контакти