Общи условия за покупко-продажба през уебсайта за електронна търговия dayanshaer.com

Успешно завършени поръчки на сайта dayanshaer.com се обработват в рамките на 3 работни дни или повече, в зависимост от натовареността на електронната книжарница и спецификата на избраните продукти.


Вида на услугата за доставка, предоставена от куриерската компания, била то експресна или икономична, не определя времето за обработка на самата поръчка, а само деня за доставка, след като поръчката е вече обработена и предадена на куриера за доставка.

Чл. 1. Hacтoящитe oбщи ycлoвия ca пpeднaзнaчeни зa peгyлиpaнe нa oтнoшeниятa мeждy Работилница за книги ЕООД, EИK 206533256, cъc ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: гp. Coфия, ул. Герганица № 7, нapичaнo пo-дoлy зa ĸpaтĸocт ДOCTABЧИK, и ĸлиeнтитe, нapичaни пo-дoлy ΠOЛЗBATEЛИ, нa плaтфopмaтa зa eлeĸтpoннa тъpгoвия dayanshaer.com, нapичaнa пo-дoлy DAYANSHAER.COM.

     1.Дефиниции

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

1.1. „Уебсайт/сайт” („website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

1.2. e-mail: shop@dayanshaer.com

1.3. “WWW.DAYANSHAER.COM” е уебсайт за електронна търговия, който е съставна и обособена част от DAYANSHAER.COM – виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.

1.4. „Клиент” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в DAYANSHAER.COM и се е съгласило с настоящите Общи условия.

1.5. „Клиенстки профил” е обособена част DAYANSHAER.COM, съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и съхранявана от DAYANSHAER.COM, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия DAYANSHAER.COM, да променя паролата си за достъп и др.

1.6. „Потребителско име” е избран от Клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в DAYANSHAER.COM.

1.7. „Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в DAYANSHAER.COM стоки и услуги.

1.8. „Издател” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие издава книги или други печатни материали в завършен вид като поставя върху книгата или друг печатен материал, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

1.9. „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

1.10. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.

1.11. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

1.12. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

1.13. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.14. „Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.

1.15. „IP Адрес„ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.16. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

1.17. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.18. „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

    2.Предмет

DAYANSHAER.COM предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в DAYANSHAER.COM -Магазин стоки след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в DAYANSHAER.COM изисквания за конкретните стоки.

   3.Регистрация

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в DAYANSHAER.COM стоки, Клиентът трябва:

3.1. Да е попълнил вярно on-line електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – www.dayanshaer.com

3.1.1. При попълване на електронната форма за регистрация, Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на DAYANSHAER.COM данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

3.1.2. В случай, че Клиент на DAYANSHAER.COM предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, DAYANSHAER.COM има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил.

3.1.3. Преди извършване на изявлението, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

3.1.4. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет в http://www.dayanshaer.com/terms

3.2. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрез DAYANSHAER.COM стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

3.3. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

   4.Промени в Общите условия

Доколкото предлаганите от DAYANSHAER.COM стоки, услуги, методи на доставка и др. са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани, с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от DAYANSHAER.COM.

При извършване на промени в Общите условия, DAYANSHAER.COM се задължава да уведоми Клиента като изпрати на електронната му поща и/или публикува на видно място в DAYANSHAER.COM или в клиентския му профил съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.

Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и DAYANSHAER.COM, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по заявка за покупка на стока.

   5.Публикуване на информация за стоките в DAYANSHAER.COM

публикува на адрес https://www.dayanshaer.com описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правото на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.

DAYANSHAER.COM не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

   6.Заявка за покупка

6.1. Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите в DAYANSHAER.COM стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата на DAYANSHAER.COM и натисне виртуалния бутон „Вход“.

Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „Поръчай”, обозначен срещу съответна стока;

преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката.

избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката и въвеждане/промяна на данните за издаване на фактура;

6.2. Заявката за покупка на стока от DAYANSHAER.COM се счита за извършена след натискане на бутона „Потвърдете”.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за DAYANSHAER.COM не възниква задължение за нейното изпълнение.

Статуси на поръчките

Какво представляват различните статуси през които преминава поръчката?

Очаква плащане – Поръчката Ви е постъпила в системата ни, но не се изпълнява, докато не мине плащане. Генериран е уникален номер, който е изпратен на ел. поща на клиента. Статусът се променя в рамките на 1 работен ден, след успешно плащане или изпратено платежно. Може да има забавяне до 7 работни дни, когато сме в промо кампания. При поръчки с избран метод на плащане „С карта“, при успешно плащане, този статус автоматично се сменя на „Обработка“. В случай, че не бъдете препратени към сайта на Борика, и не можете да въведете данните на картата си, поръчката Ви не минава в статус „Обработка“ и не се изпълнява. Опитайте отново а текущата поръчка я считайте за неуспешна. Имайте предвид, че ако имате програма за блокиране на реклами, това може да попречи на препратката към сайта на Борика.

Обработка – Продуктите са подадени за събиране от издател/доставчик.

Подготовка – Поръчката е в процес на окомплектоване и опаковане. Следва предаване на куриер. Ще получите мейл с номер на товарителница, с който може да проследите пратката си в сайта на куриерската фирма. Куриерите следва да Ви уведомят, че имате пратка. След получаване на уведомлението, при нужда, може да смените адреса за доставка, като се свържете с куриерската фирма.

Прекъсната – Поръчката няма да бъде изпълнена. На посочената в поръчката ел. поща клиентът ще бъде уведомен поради каква причина.
Задържана – Поръчката ще бъде изпълнена, но се налага забавянето й, поради изчакване или събиране на поръчаните продукти. В този статус влизат и поръчките със заглавия, които все още не са излезли от печат.

   7.Приемане на заявката

Заявката за покупка се приема от DAYANSHAER.COM чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия за кореспонденция с Клиента, което съдържа: информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция.

Онлайн книжарница Даян Шаер – dayanshaer.com не разполага с продукти на склад.

Продуктите за всяка направена поръчка се проверяват за наличност на следващия ден. При установяване на изчерпана наличност за даден продукт, клиента бива уведомен. Онлайн книжарница Даян Шаер – dayanshaer.com не носи отговорност, ако в момента на поръчката, определено заглавие е с изчерпана наличност при доставчика.

   8.Цени

8.1. Всички цени в DAYANSHAER.COM са в български левове, с включен ДДС.

8.2. Указаните в DAYANSHAER.COM цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.

8.3. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка .

 

   9.Начини на плащане:

Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18 на Министерство на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Наредба № Н-18/2006 г. указва, че всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка, освен когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Независимо от документирането с първичен счетоводен документ, задължително следва да се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата т.е. за всяко плащане, с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод.

От дата 01.03.2019 г. плащанията от клиентите, избрали наложен платеж на Онлайн книжарница dayanshaer.com, ще се извършват само и единствено чрез пощенски паричен превод, извършен от лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги, като по този начин Работилница за книги ЕООД се освобождава от задължението за въвеждане в експлоатация на фискално устройство и отчитане на извършваните от Вас продажби чрез издаване на фискални касови бележки по реда определен в Наредба Н-18/2006 г. на МФ.

За направеното от клиента плащане пощенският оператор издава Разписка за пощенски превод на стойността на дължимата сума.

Тази разписка е законово признат документ освобождаващ търговеца от задължението да издава фискални касови бележки.

Важно!

Служителят на куриерската фирма, доставил или предал в офис пратката Ви, е длъжен да Ви издаде товарителница или разписка, която има официална валидност на касов бон.

Моля, запазете този документ, който има силата на касов бон и удостоверява направеното от Вас плащане както пред нас, така и пред куриерската фирма.

При поръчки с фактура, документа издаден от куриерската фирма се прикача към фактурата.

Проверката дали куриерът е лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на ЗПУ може да се прави в публичния регистър, воден съгласно ЗПУ от Комисията за регулиране на съобщенията, който е публикуван на интернет сайта на същата.

За справка:

чл. 3, ал. 1; чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г.

чл. 25, ал.3, т.4; чл. 113, ал.3; чл. 118; чл. 119 от ЗДДС

чл. 112 от ППЗДДС

Чл. 3. (1) (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. – ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

–––––––––

Цената по чл. 10 и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини

 1. Чрез Пощенски паричен превод от Клиента или от трето лице от името на същия;
 2. По банков път на посочена от DAYANSHAER.COM сметка;
 3. С кредитна карта MASTERCARD или VISA;
 4. По друг указан в Интернет страниците на DAYANSHAER.COM начин.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се задължава да заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, в срок не по-късно от 3 работни дни от изтичане на срока по чл. 14, ал. 4. от ЗЗП.

 1. Условия за използване на кредитни карти VISA и MASTERCARD за плащания през виртуалния терминал

10.1. Общи условия

За улеснение на своите клиенти DAYANSHAER.COM.COM предлага възможност да заплатят заявените стоки чрез банкова карта VISA или MasterCard. С картата клиентът нарежда плащания през системата.

Плащането се извършва като клиентът прегледа представената информация за търговеца, описание на сделката, дата и номер на стокова разписка и сумата за плащане. След като клиентът се увери в тяхната коректност е необходимо да натисне бутона “Потвърждение”. След това автоматично бива пренасочен към Платежния сървър в БОРИКА. Там той въвежда данните на своята карта.

Ако транзакциията премине успешно DAYANSHAER.COM визуализира на клиента/картодържателя електронна разписка за плащане.

В случай, че системата по някаква причина не регистрира плащането (картата е блокирана, няма достатъчно налични средства, надхвърлени са лимитите за плащане, и др.), DAYANSHAER.COM визуализира съобщение на клиента/картодържателя, че транзакцията е неуспешна.

Ако клиентът не желае да потвърди плащането, а иска да го откаже окончателно, натиска бутона “Отказване”.

10.2. 

10.2. Политика за отказ от поръчка и за възстановяване на сума

В съответствие с българското законодателство (чл. 50 от ЗЗП), клиентът може в 14-дневен срок от получаване да се откаже от направена поръчка, като DAYANSHAER.COM се задължава да върне обратно получената сума. Заплатената сума се привежда по сметката на клиента, до 14 дни след като бъде получена стоката на адреса на DAYANSHAER.COM, по куриер или по пощата. Когато е платено с банкова карта Visa / Mastercard, сумата ще бъде възстановена по картата, от която е направено плащането. Върната стока се приема само ако е в подходящ търговски вид. Срокът за връщане на стоката е не повече от 14 дни от датата на отказа на поръчката. При отказ от поръчка на книги, те следва да са в запазен търговски вид. Разходите по връщане на закупената стока са за сметка на клиента.

Отказ можете да направите, като ни пишете на електронна поща shop@dayanshaer.com, попълните стандартния формуляр за отказ и го изпратите на електронна поща shop@dayanshaer.com, обадите се по телефона или чрез друго недвусмислено заявление. Пратката, с която се връща поръчката, трябва да съдържа: посочване на номер на поръчка, всички документи, които са съпътствали пратката, при получаването и, три имена, банка и банкова сметка, ако желаете да възстановим сумата по банкова сметка.

10.3. Политика за замяна на стока.

При невъзможност на DAYANSHAER.COM да предостави на клиента поръчана от него стока, може да му предложи алтернативната такава. При несъгласие от страна на клиента DAYANSHAER.COM се задължава да възстанови стойността на непредоставената стока в срок от 14 дни. Сумата се връща чрез банков превод.

Важно! Връщането на продукти към Онлайн книжарница Даян Шаер – dayanshaer.com, става до адреса от който сте получили пратката, а именно гр. София,Манастирски Ливади, „ул. Казбек 51 А“, Онлайн книжарница dayanshaer.com. В случай, че причина за връщането е наша грешка(объркано заглавие, дефектна книга и т.н.) връщането е за наша сметка, като задължително трябва да посочите доставката да мине по договор.

Когато се отказвате от цялата поръчка, е нужно да ни изпратите книгите в запазен търговски вид. В този случай, разходите по доставката за връщане на продуктите към нас е за ВАША сметка.

В пратката е нужно да ни посочите номер на поръчка, всички документи, които са съпътствали пратката трябва да са вътре, както и три имена и телефон за връзка.

   11.Доставка

 

Цена на доставка:
Стойността на доставката за България е фиксирана.
И за Спиди и за Еконт, до адрес, офис или автоматична станция, доставката е 5.99 лв.

 

ВАЖНО! По време на кампания -50% на книгите на Даян Шаер безплатната доставка в dayanshaer.com за всички стоки отпада за срока на промоцията! 

За чужбина доставката се изчислява според тарифите на Български пощи, и зависи от избраната държавата, броя и теглото на поръчаните продукти.
Крайната стойност се визуализира, преди да завършете поръчката си.

 

ВАЖНО!

За всички поръчки, направени по време на промо кампания -50% на dayanshaer.com!
Срокът за доставка на поръчките, направени по време на промо кампанията на Онлайн книжарница Даян Шаер – dayanshaer.com, е до 20 РАБОТНИ дни, след приключване на промоцията!

По възможност, молим да не правите спешни поръчки, защото не гарантираме тяхното изпълнение в срок по-ранен от обявения. Имайте предвид че няма възможност за сливане на поръчки, добавяне или премахване на продукти от вече завършени поръчки и всяка поръчка се обработва и доставя по отделно и по етапно спрямо реда и на постъпване.

Извън промоция, заявената за покупка стока се доставя за сметка на Клиента на посочения от Клиента адрес за доставка в срок:

11.1. До 3 работни дни.

11.2. Достатъчен според обстоятелствата – за чужбина.

Срокът на доставка по т. 11.1 може да бъде удължен до 30 дни от деня на поръчката в случай на провеждани от ДОСТАВЧИКА кампании, свързани с продажба на по-ниски цени на предлагани чрез DAYANSHAER.COM стоки, в случай че поръчаната стока не е налична на склад, при дадени от Клиента неверни данни, необходими за доставката, както и в други случаи, в които поради обема и/или естеството на поръчката, или поради непредвидени обстоятелства се налага по-дълъг срок за доставка, за което Клиентите следва да бъдат уведомени своевременно.

Веднъж завършена всяка поръчка подлежи на отделна обработка. Няма възможност за сливане или обединяване на поръчки за един и същ адрес. Няма възможност за премахване или добавяне на заглавия или бройки във вече завършени поръчки.

Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

 1. Предаване на стоката

12.1. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.

12.2. При предаване на стоката Клиентът или третото лице подписват придружаващите я документи.

12.3. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, DAYANSHAER.COM се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 1. Право на отказ

13.1. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

– доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

– при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;

– цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

13.2. Всеки клиент, който е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез DAYANSHAER.COM, като върне стоката в срок от 14 дни, считано от датата на получаването й. В този случай Клиентът следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до DAYANSHAER.COM в срока по предходното изречение и да върне стоката с ненарушена цялост. DAYANSHAER.COM е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиента да се откаже от договора.

13.3. При получаване на пратката, клиентът следва да провери съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка .

При констатирани нарушения във външния вид на стоката клиентът е длъжен да се обърне към куриера , който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката .

 1. Права и задължения на DAYANSHAER.COM

14.1. DAYANSHAER.COM се задължава:

14.1.1. Да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока;

Да достави в срок заявената за покупка стока;

 1. Да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

14.2. DAYANSHAER.COM има право:

14.2.1. Да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му.

14.2.2. Да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на DAYANSHAER.COM, като си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на DAYANSHAER.COM и в клиентския профил Клиента.

14.2.3. Да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

14.3. DAYANSHAER.COM няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и DAYANSHAER.COM, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. DAYANSHAER.COM не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на DAYANSHAER.COM (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

 1. Ограничаване на отговорността

15.1. DAYANSHAER.COM полага грижа информацията в магазина да се поддържа вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. DAYANSHAER.COM не носи отговорност за запазване на цената на предлагана в магазина стока при внезапна промяна на същата от страна на проиводителя/издателя, без да бъде уведомен. В този случай DAYANSHAER.COM си запазва правото дa променя цените на заявени от клиент артикули.

15.2. DAYANSHAER.COM не носи отговорност за не предоставяне на достъп до магазина, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на DAYANSHAER.COM.

15.3. DAYANSHAER.COM не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на DAYANSHAER.COM.

15.4. Доколкото DAYANSHAER.COM не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, DAYANSHAER.COM не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.

15.5. DAYANSHAER.COM не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством DAYANSHAER.COM.

15.6. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в DAYANSHAER.COM и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, DAYANSAHER.COM не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. DAYANSAHER.COM не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

15.7. DAYANSHAER.COM няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва магазина.

 1. Права и задължения на Клиента

Клиентът се задължава:

16.1. Да посочи точен и валиден телефон, без допълнителни интервали или символи(пример: 0881234567), точен и пълен адрес за доставка или офис на куриерската фирма и електронен пощенски адрес за кореспонденция(e-mail);

16.2. Да плати цената на заявената от него стока;

16.3. Да заплати разходите по доставката;

16.4. Да потърси и получи стоката в седемдневен срок, след като е уведомен от куриерската фирма;

16.5. Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;

16.6. Да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора си на тайния въпрос и да уведомява незабавно DAYANSAHER.COM в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил, както и при вероятност от такъв;

16.7. С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход”.

16.8. Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Клиентът има право на:

16.9. Достъп в режим онлайн до DAYANSHAER.COM, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от DAYANSHAER.COM. За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.

16.10. Достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.

16.11. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от DAYANSHAER.COM.

Клиентът се задължава при ползуване на DAYANSHAER.COM:

16.12. Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

16.13. Да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост;

16.14. Да уведомява незабавно DAYANSHAER.COM за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;

16.15. Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите („denial of service“);

16.16. Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в DAYANSHAER.COM и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

16.17. Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

16.18. Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване на задълженията по предходната алинея DAYANSHAER.COM има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, DAYANSHAER.COM има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

 1. Лични данни

DAYANSHAER.COM има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Клиент на магазина може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от DAYANSHAER.COM услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

 1. Обработване на информация за Клиент

DAYANSHAER.COM полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки чрез магазина – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

В регистрационната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, DAYANSHAER.COM обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Ограниченията не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай DAYANSHAER.COM има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

 1. Цели, за които може да се използва информацията

19.1. DAYANSHAER.COM събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на члена на портала, за статистически и други цели.

19.2. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до DAYANSHAER.COM на посочените адрес или e-mail за контакти (shop@dayanshaer.com).

19.3. С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до DAYANSHAER.COM на посочените адрес или e-mail за контакти (shop@dayanshaer.com).

19.4. Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за DAYANSHAER.COM. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 1. Прекратяване

20.1. При прекратяване на договора DAYANSHAER.COM дезактивира клиентския профил и заличава паролата за достъп до клиентския профил.

20.2. Клиентът може по всяко време за поиска от DAYANSHAER.COM заличаване на клиентския си профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента дължимите продажна цена и разходи за доставка.

20.3. Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

20.3.1. Преустановяване на дейността на DAYANSHAER.COM;

20.3.2. Прекратяване поддържането на магазина;

20.3.3. В други предвидени в закона случаи.

 1. Разваляне на договора

Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

 1. Обезщетения

22.1. Клиентът е длъжен да обезщети DAYANSHAER.COM и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

22.2. Клиентът е длъжен да обезщети DAYANSHAER.COM и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

22.3. DAYANSHAER.COM е длъжен да обезщети Клиента за всички вреди, причинени от DAYANSHAER.COM умишлено или при проявена груба небрежност.

 1. Недействителност

Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 1. Решаване на спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

 1. Писмена форма

Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на DAYANSHAER.COM и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 1. Права на интелектуална собственост

26.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия DAYANSHAER.COM – http://www.dayanshaer.com (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на DAYANSHAER.COM или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на DAYANSHAER.COM, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

26.2. Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използуват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е DAYANSHAER.COM или трето лице.

26.3. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на DAYANSHAER.COM, Клиентът дължи на DAYANSHAER.COM неустойка в размер на 3 000 (три хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава DAYANSHAER.COM от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

 1. Приложимо право

При разногласия и възникнал спор със Работилница за книги ЕООД, ползвателят може да отнесе спора за алтернативно решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya както и да подаде жалба на интернет страницата за онлайн решаване на спорове: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

Онлайн книжарница Даян Шаер – dayanshaer.com не разполага с продукти на склад.

Продуктите за всяка направена поръчка се проверяват за наличност на следващия ден. При установяване на изчерпана наличност за даден продукт, клиента бива уведомен. Онлайн книжарница Даян Шаер – dayanshaer.com не носи отговорност, ако в момента на поръчката, определено заглавие е с изчерпана наличност при доставчика.